หลักสูตร อาหารไทย โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรอาหารไทย


ประเภทวิชา คหกรรม
สาขาวิชา    อาหารและโภชนาการ                         
หลักสูตร    อาหารไทย  
จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
1. มีความรู้ ทักษะในการผลิต การจัดสำรับอาหาร และบริการด้านอาหารไทย
2. สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาหารไทย
3. ปฏิบัติงานอาหารไทยตามหลักโภชนาการและหลักสุขาภิบาลอาหาร
4. สามารถปฏิบัติงานอาหารไทยตามหลักโภชนาการและหลักสุขาภิบาลอาหาร
5. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ
สมรรถนะหลักสูตร
สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับการผลิต การจัดสำรับอาหารไทย การบริการด้านอาหารไทย ใช้เทคโนโลยีในงานอาหารไทยเหมาะสม ประกอบอาหารไทยตามหลักโภชนาการและหลักสุขาภิบาลอาหาร และนำไปประกอบอาชีพด้านอาหารไทย
รายชื่อวิชาที่สอน
รหัสวิชา      ชื่อวิชาอาหารไทย                  
รหัสวิชา      ชื่อวิชาขนมไทย